Nowości
"Uśmiech Lwowa" - Kornel Makuszyński [PRZEDSPRZEDAŻ]
"Uśmiech Lwowa" - Kornel Makuszyński [PRZEDSPRZEDAŻ]

24,90 zł

Cena regularna: 29,90 zł

szt.
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Promocje
Koszulka damska "Polak, Węgier, dwa bratanki..."
Koszulka damska "Polak, Węgier, dwa bratanki..."

46,90 zł

Cena regularna: 59,90 zł

"Kowidowe getta"
"Kowidowe getta"

11,90 zł

Cena regularna: 19,90 zł

szt.
2 KSIĄŻKI KATARZYNY TRETER-SIERPIŃSKIEJ
2 KSIĄŻKI KATARZYNY TRETER-SIERPIŃSKIEJ

55,75 zł

Cena regularna: 75,00 zł

szt.
Koliszczyzna i stepy
Koliszczyzna i stepy

18,90 zł

Cena regularna: 23,90 zł

szt.
"Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu" - A. Niemojewski
"Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu" - A. Niemojewski

34,90 zł

Cena regularna: 39,90 zł

szt.
"Uśmiech Lwowa" - Kornel Makuszyński [PRZEDSPRZEDAŻ]
"Uśmiech Lwowa" - Kornel Makuszyński [PRZEDSPRZEDAŻ]

24,90 zł

Cena regularna: 29,90 zł

szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

(zwana dalej „Umową Powierzenia”)

zawarta w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego pomiędzy:
wPrawo.pl Wita Stwosza 16 NIP: 6762384930 REGON: 367811783 KRS: BRAK
zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” reprezentowana przez:
Jacek Międlar, Właściciel
oraz
home.pl Spółką Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335, zarejestrowaną pod numerem NIP:
8522103252, REGON: 811158242, kapitał zakładowy w kwocie: 1 233 400,00 PLN opłacony w całości, zwaną w dalszej
części umowy „Podmiotem przetwarzającym”
poprzez wypełnienie przez Administratora danych formularza udostępnionego w systemie informatycznym Podmiotu
przetwarzającego
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną” o następującej treści:

§1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W celu wykonania Umowy o świadczenie usług przez Podmiot przetwarzający na rzecz Administratora danych
(zwanej dalej „Umową Główną”) zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami, Administrator danych powierza
Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie
Powierzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową Powierzenia,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których
dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. Podmiot
przetwarzający uzyskał stosowną certyfikację w zakresie ochrony danych osobowych ISO/IEC 27001.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Administrator danych oświadcza, iż powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania na podstawie Umowy
Powierzenia następujące dane osobowe:
(1) dane osobowe nie stanowiące szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia,
sklasyfikowane w sposób określony poniżej:
a) zbiór danych: Dane o klientach
b) rodzaj danych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, nazwa firmy, numer telefonu, IP, data przesłanego
zamówienia.
(2) dane osobowe stanowiące szczególną kategorię danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia,
sklasyfikowane w sposób określony poniżej:
a) zbiór danych: nie wskazano
b) rodzaj danych: nie wskazano
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu
wykonania Umowy Głównej zawartej drogą elektroniczną poprzez akceptację udostępnionych regulaminów,
specyfikacji usługi oraz wzorców umownych.
3. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się do zadań/ czynności
koniecznych do wykonania Umowy Głównej. W szczególności dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i
wykonania Umowy Głównej, wykonania ciążących na Podmiocie Przetwarzającym obowiązków prawnych,
wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego,
tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia
technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych,
4. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający w systemach informatycznych lub w
formie papierowej.

§3

Sposób wykonania Umowy powierzenia w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby powierzone dane osobowe przetwarzały wyłącznie osoby,
którym nadano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić (zgodnie z art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia), aby osoby, które
upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy Powierzenia, zobowiązały się do
zachowania tajemnicy co do tych danych, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i
po jego ustaniu.
4. Podmiot przetwarzający po zakończeniu Umowy Głównej, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Umowy
Głównej, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo

państwa członkowskiego lub prawo polskie, nakazują przechowywanie danych osobowych. Zapis zdania
poprzedniego nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy usługa objęta Umową Główną zostanie odnowiona na
kolejny okres abonamentowy. W takim przypadku Strony zgodnie uznają, iż Umowa Główna trwa nadal.
5. Uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne Podmiotowi przetwarzającemu
informacje, pomaga on Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków dotyczących bezpiecznego
przetwarzania, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzoru, zawiadomienia osoby, której
dane osobowe dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
uprzednich konsultacji z organem nadzorczym, wskazanym Rozporządzeniu.
6. Podmiot przetwarzający stosuje w celu przetwarzania powierzonych mu danych osobowych środki techniczne i
organizacyjne (w rozumieniu art. 32 Rozporządzenia) adekwatne do rodzaju powierzonych mu danych osobowych,
zgodnie z opisem tych danych dokonanym przez Administratora danych w § 2 ust. 1 powyżej.
7. Jeżeli Podmiot przetwarzający otrzyma wniosek od osoby, której dane osobowe dotyczą, związany z przetwarzaniem
danych osobowych, prześle taki wniosek w formie wiadomości elektronicznej do Administratora danych, w celu
dalszego przetwarzania przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony, ani zobowiązany
do samodzielnego załatwienia wniosku, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa, niniejszej
Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej.
8. Jeżeli Podmiot przetwarzający otrzyma żądanie udzielenia dostępu lub udzielenia informacji o danych osobowych od
właściwego organu nadzorczego, dotyczącą danych osobową objętych niniejszą Umową Powierzenia, powiadomi o
tym fakcie Administratora danych w formie wiadomości elektronicznej i przekaże mu w formie wiadomości
elektronicznej otrzymane żądanie. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony ani zobowiązany do samodzielnego
załatwienia żądania, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy Powierzenia
lub Umowy Głównej.

§3a.

Obowiązki Administratora danych

1. Administrator danych gwarantuje, że dane osobowe są przetwarzane w celach zgodnych z prawem, oraz że Podmiot
przetwarzający nie przetwarza więcej danych osobowych niż jest to wymagane do spełnienia tych celów.
2. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, że w momencie przekazania danych osobowych Podmiotowi
przetwarzającemu, istnieć będzie ważna podstawa prawna do ich przetwarzania, w tym w szczególności zgoda
podmiotu, którego dane osobowe dotyczą, wyrażona w prawidłowy sposób. Na żądanie Podmiotu przetwarzającego,
Administrator danych zobowiązuje się na piśmie do wskazania i / lub udokumentowania podstawy przetwarzania
danych osobowych.
3. Wszelkie instrukcje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia będą
przekazywane Podmiotowi przetwarzającemu. W przypadku, gdy Administrator danych udzieli instrukcji
bezpośrednio Podwykonawcy, Administrator danych niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Podmiot przetwarzający.
Podmiot przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przetwarzanie wykonane przez
Podwykonawcę zgodnie z takimi instrukcjami, jeżeli instrukcje te nie są zgodne z zasadami przetwarzania danych

osobowych przyjętymi w niniejszej Umowie Powierzenia. Przekazanie instrukcji następuje w formie wiadomości e-
mail, chyba że przepis prawa wymaga zachowania formy szczególnej.

§4
Podpowierzenie

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć powierzone mu dane osobowe do dalszego przetwarzania innym
podmiotom przetwarzającym (zwanych dalej „Podwykonawcami”) jedynie w celu wykonania Umowy Głównej.
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany poinformować Administratora danych o każdym planowanym dalszym
powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących
Podwykonawców, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego Podwykonawcy przez innego Podwykonawcę lub
o rezygnacji z usług Podwykonawcy. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mogą być dokonywane –
według wyboru Podmiotu przetwarzającego – w formie wiadomości elektronicznej skierowanej do Administratora
danych lub ogólnego komunikatu na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego. Po otrzymaniu
powiadomienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Administrator danych jest uprawniony zgłosić sprzeciw co
do podpowierzenia danych osobowych. Administrator przyjmuje do wiadomości, iż zgłoszenie sprzeciwu może
skutkować niemożnością wykonania Umowy Głównej, a w konsekwencji prowadzić do rozwiązania Umowy Głównej
przez Podmiot przetwarzający z przyczyn leżących po stronie Administratora danych.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcom
uregulowane zostanie w stosownych umowach powierzenia, zakres powierzonych do przetwarzania danych
osobowych i dopuszczalnych czynności przetwarzania przez Podwykonawców będzie adekwatny do określonego w
niniejszej Umowie Powierzenia celu powierzenia danych, oraz nie będzie wykraczał poza Umowę Powierzenia oraz
Umowę Główną, a Podwykonawcy będą stosowali środki techniczne i organizacyjne zapewniające wystarczający
poziom ochrony powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec
Administratora danych za działania lub zaniechania Podwykonawców.

§5

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z
treścią Umowy Powierzenia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłasza je Administratorowi danych
w formie wiadomości elektronicznej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia
naruszenia ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności zastosowanych środków technicznych i
organizacyjnych do rodzaju powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia danych osobowych, jeśli
środki te są zgodne z rodzajem danych osobowych zadeklarowanym przez Administratora danych w § 2 ust. 1
powyżej. W razie stwierdzenia w toku wykonania Umowy Powierzenia, iż zachodzi wzmiankowany brak zgodności,
Podmiot przetwarzający niezwłocznie (nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia niezgodności) powiadamia
o tym fakcie Administratora danych wzywając go jednocześnie do właściwego określenia rodzaju przetwarzanych
danych. Administrator danych jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w tym przedmiocie w terminie kolejnych 48

godzin od otrzymania powiadomienia. Do czasu dokonania przez Administratora danych odpowiedniej korekty
informacji o rodzaju powierzonych danych osobowych, Podmiot przetwarzający może powstrzymać się od dalszego
przetwarzania danych osobowych, jak również od świadczenia usług określonych w Umowie Głównej. Jeśli w
powyższym terminie 48 godzin Administrator danych nie dokona korekty w zakresie określenia rodzaju
powierzanych danych osobowych, Podmiot przetwarzający może wezwać Administratora danych do dokonania tej
korekty wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 48-godzinny termin. W razie bezskutecznego upływu tego terminu,
Podmiot przetwarzający może rozwiązać Umowę Powierzenia oraz Umowę Główną bez zachowania okresu
wypowiedzenia z winy Administratora danych. Korespondencja Stron w sprawach określonych w niniejszym ustępie
może być prowadzona w formie elektronicznej. Powyższe nie dotyczy ewentualnych oświadczeń o rozwiązaniu
Umowy powierzenia i Umowy Głównej, których formę określają odrębne postanowienia tych umów.
4. Procedurę postępowania oraz sankcje określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio również w razie stwierdzenia
przez Podmiot przetwarzający naruszenia przez Administratora danych postanowień §3a ust. 1 lub 2.
5. Całkowite i maksymalne zobowiązanie Podmiotu przetwarzającego wobec Administratora danych w związku z
wykonywaniem niniejszej Umowy Powierzenia w każdym dwunastomiesięcznym (12) okresie trwania Umowy
Powierzenia nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwoty równej całkowitej kwocie zapłaconej za usługi
świadczone w ramach Umowy Głównej za okres dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie, które pociąga
za sobą odpowiedzialność. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do szkód spowodowanych umyślnie.

§6

Czas obowiązywania Umowy Powierzenia

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Umowa Powierzenia obowiązuje w okresie trwania Umowy Głównej i wchodzi w
życie z dniem zawarcia niniejszej Umowy Powierzenia przez Strony. W przypadku, gdy usługa objęta Umową
Główną zostanie odnowiona na kolejny okres abonamentowy Strony zgodnie uznają, iż Umowa Główna trwa nadal.
2. Administrator danych osobowych jest uprawniony do rozwiązania Umowy Powierzenia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy:
a) zostanie stwierdzone prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem sądu, że Podmiot
przetwarzający naruszył zasady ochrony danych osobowych, o których mowa w Umowie Powierzenia,
b) Podmiot przetwarzający rażąco i wielokrotnie narusza istotne zasady przetwarzania danych osobowych określone
w Umowie Powierzenia oraz w Rozporządzeniu.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Powierzenia rozwiązaniu ulega Umowa Główna.

§7
Odpłatność

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, czynności związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych wykonywane będą w
ramach wynagrodzenia uzgodnionego w Umowie Głównej.
2. Określone czynności związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych wskazane w Cenniku, dostępnym

na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego, będą wykonywane za odrębnym wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie stawek i kwot wskazanych w tym Cenniku.

§8

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych
nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu
niż wykonanie Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do
odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w
tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich
nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§9

Postanowienia końcowe

1. Zasady wykonywania prawa do kontroli i nadzoru określono w Polityce prywatności dostępnej na stronie
internetowej Podmiotu przetwarzającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia oraz
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Dane kontaktowe Stron (w tym adresy pocztowe i elektroniczne do doręczeń) określa Umowa Główna.
4. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia, oświadczenia i porozumienia o jej rozwiązaniu, dokonywane będą w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy Powierzenia będzie sąd właściwy dla powoda.
6. Z chwilą zawarcia Umowy Powierzenia rozwiązaniu ulegają dotychczas zawarte pomiędzy Stronami w związku z
Umową Główną umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl